Podmínky pronájmu

• stačí ŘP skupiny B v případě, že celková hmotnost auta a obytného přívěsu nepřekročí 3500 kg (počítá se max. hmotnost auta a obytného přívěsu)
• pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg, je nutné rozšíření B96, v případě soupravy nad 4250 kg ŘP skupiny E.
• kauce (vratná záloha) je uvedena u každého obytného přívěsu a použije se na případné poškození obytného přívěsu, splatná při zapůjčení v den převzetí
• celková cena za pronájem se platí při zapůjčení v den převzetí
• při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací, pouze kauce
• při zapůjčení je nutné předložit 2 platné průkazy totožnosti (občanský, řidičský průkaz, pas)
• obytný přívěs smí vléci za autem pouze řidič, který je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu a nese veškerá rizika spojená s počínáním této osoby nájemce
• při rezervaci více než 1 měsíc dopředu je nutné uhradit zálohu min. 10 % z ceny za pronájem, tato částka bude pak odečtena při zapůjčení v den převzetí (pokud nebude domluveno jinak)
• smluvní pokuta 2.000 Kč za každý den v případě nedodržení termínu vrácení bez předchozí telefonické nebo emailové dohody
• v karavanu je přísně zakázáno kouřit pod pokutou 2.000 Kč
• domácí zvířata pouze po předběžné domluvě
• v karavanu je zakázáno převážet kola, koloběžky, lyže či jiné věci, které by mohly poškodit interiér obytného přívěsu
• v případě poškození obytného přívěsu nebo vybavení je nutné vždy informovat pronajímatele a vyřešit to s ním telefonicky nebo při vrácení obytného přívěsu
• v případě poškození obytného přívěsu nebo příslušenství škodu hradí nájemce
• v den zapůjčení při převzetí obytného přívěsu se podepíše protokol o předání a pořídí se fotografie, kdyby došlo k poškození, aby se zabránilo zbytečným dohadům
• Při vrácení neuklizeného karavanu (znečištěná koupelna, kuchyně, lednice, neumyté nádobí, znečištěná podlaha atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč za úklid (kazetu WC je potřeba vylít a vypláchnout čistou vodou – návod je uvnitř zapůjčeného obytného přívěsu)
• za silné znečištění interiéru nebo exteriéru (asfalt, olej, barva) účtujeme smluvní pokutu 5.000,- Kč
• za propálení či trvalé znečištění sedadel, postelí, nábytku účtujeme 10.000,- Kč až skutečnou cenu renovace
• při poškození či rozbití věcí (hrnky, talíře, stůl, rozkládací křeslo, atd.) bude stanovena cena dle předávacího protokolu
• za poškozený nebo nefunkční předstan účtujeme smluvní pokutu 12.000,- Kč, za poškozenou sluneční střechu je smluvní pokuta 3.000,- Kč
• nájemce nesmí přenechat obytný přívěs k pronájmu nebo zapůjčení třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost
• nájemce je povinen pečovat o obytný přívěs včetně příslušenství, aby nevznikla škoda a dodržovat instrukce o používání spotřebičů dle návodů
• nájemce je povinen obytný přívěs zabezpečit proti krádeži, neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích
• v případě krádeže nebo celkového (totálního) poškození je u každého obytného přívěsu uvedena prodejní cena, kterou budeme požadovat uhradit od nájemce
• je zakázáno provádět jakékoli úpravy (šroubování, polepování atd.)
• do chemického WC se používá speciální toaletní papír, tedy běžný toaletní papír je zakázáno používat, v případě použití obyčejného toaletního papíru může dojít k poškození WC a oprava bude hrazena z kauce
• zákaz používání chemického WC bez chemických přísad pod pokutou 2.000,- Kč
• za ztrátu dokladů, klíčů nebo SPZ bude účtována smluvní pokuta 3.000,- Kč
• drobné oděrky na exteriéru a interiéru do 10 cm – 2500,-Kč, větší oděrky účtujeme dle náročnosti opravy
• veškeré poškození a ztráty se započítají proti vratné kauci, v případě poškození většího rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit
• při krádeži, nehodě nebo poruše obytného přívěsu nemá nájemce nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele
• v případě problémů volejte tel. 602 106 964 nebo 602 657 911 (SMSky posílejte pouze na tel. 602 657 911)
• při přepravě za jízdy nesmí být nikdo v obytném přívěsu
• před jízdou je nájemce povinen upevnit veškeré předměty, aby nedošlo k poškození obytného přívěsu nebo jeho vybavení, zajistit dveře proti otevření, zavřít všechna okna včetně střešních
• v případě vycestování mimo Českou republiku musí být pronajímatel o tomto informován písemně (SMS, email)
• pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech vnesených do obytného přívěsu
• v případě, že před předáním obytného přívěsu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na výší moc v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit
• je zakázáno uvnitř a v blízkém okolí obytného přívěsu používat otevřený oheň mimo plynového sporáku, který je součástí vybavení (svíčky, prskavky atd.)
• pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu a to bez udání důvodů
• nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a zároveň souhlasí, že si pronajímatel může udělat kopii průkazů totožnosti (bude podepsána smlouva o ochraně osobních údajů GDPR)


Předávání a vracení:

• předání a vrácení probíhá v Autobazaru AUTO-TAFI, Českolipská ul., Děčín 27 – Březiny v předem dohodnutý termín
• dodržujte prosím domluvený čas a počítejte cca 30 min na předání a vrácení
• nájemce je povinen vrátit veškeré dokumenty, klíče, ovladače (vše je uvedeno v předávacím protokolu)